close
تبلیغات در اینترنت
ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ 480mb
loading...

موبایل و فری نت

ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،(sig) ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﯽ ﺳﯿﻤﺘﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ 480ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻬﻬﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﯾﮏ DVD ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﮑﺲ، ﻭﯾﺪﺋﻮ،ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ…

ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ 480mb

ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ،(sig) ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﯽ ﺳﯿﻤﺘﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ 480ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻬﻬﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﯾﮏ DVD ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﮑﺲ، ﻭﯾﺪﺋﻮ،ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ0.3 ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ 11/802 adaption layer ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ 0.3 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ، ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﺪﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
درباره
siaa بازدید : 346 شنبه زمان : : نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  لینک دوستان
 • هارد SSD
 • اجاره باغ برای عروسی
 • آپلود
 • قیمت ssd samsung
 • اپلود
 • تجهیزات توانبخشی
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • آتلیه کودک
 • لوگو
 • مشاوره آنلاین
 • خرید خودرو
 • دکتری
 • سنجش و دانش
 • اخبار ورزشی
 • آفبا
 • جذاب ترین پسر ایرانی
 • گپ
 • خرید ssd samsung
 • شبکه اجتماعی
 • چت روم
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • IT Research Center
 • تراوين
 • دانلود بازی اندروید
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید
 • روغن ماساژ بدن
 • افزایش سایز سینه
 • دستگاه وکیوم سینه
 • دانلود کتاب
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • مبلمان اداری
 • مبل
 • مبل
 • العاب بنات
 • بازی
 • بازی
 • خرید جم
 • خرید بازی کامپیوتر
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
 • مدل روز
 • وی پی ان
 • خرید vpn
 • خرید وی پی ان
 • فروشگاه بدليجات اينترنتی
 • لایسنس ویندوز 10 اورجینال
 • بلیط چارتر
 • اکشن فتوشاپ
 • خرید هاست
 • آهنگ تهران سیاوش قمیشی
 • مکمل شاپ
 • خرید بلیط هواپیما
 • پودر چاقی
 • جوک خنده دار
 • خرید اینترنتی
 • مرجع قیمتی محصولات
 • های وی پی ان
 • دانلود آهنگ جدید ایرانی
 • طراحی قالب وردپرس
 • خرید اینترنتی
 • عکس بازیگران ایرانی
 • خرید vpn
 • مشاوره ازدواج
 • شارژ ایرانسل
 • فروشگاه ساز
 • قیمت تلویزیون ال جی
 • فروش بک لینک
 • همکاری در فروش
 • دانلود آهنگ جدید موزیک ویدیو
 • Android strategy Game
 • بازی دخترانه ارایشگری
 • دستبند فانی بافت
 • سرور مجازی
 • تعمیر نیسان پاترول
 • دانلود فیلم خارجی
 • دانلود آهنگ جدید
 • فروش اسپمر
 • لوازم یدکی پراید
 • چت روم
 • فروش بک لینک
 • عکس بازیگران
 • فال تاروت
 • هندزفری تغییر صدا
 • آخرین اخبار باشگاه استقلال
 • اخبار سینما
 • سئو
 • زعفران
 • تعبیر خواب
 • دانلود فیلم جدید
 • سرمایه گذاری در منطقه 22
 • Saffron
 • دانلود آهنگ
 • طراحي ابرو
 • شابلون طراحي ابرو
 • دانلود سريال جديد با لينک مستقيم
 • خريد دامين
 • پد اتو
 • گردنبند
 • فاني بافت
 • آگهي استخدام
 • خريد پستي ساعت تاچ اسکرين led
 • موبايل
 • خريد ساعت مچي g shock
 • خريد ساعت شنا
 • ليف جادويي
 • فروشگاه پرشين شاپ
 • تبديل اينترانت به اينترنت
 • دانلود فيلم
 • گيرنده ديجيتال usb
 • رژيم لاغري سريع
 • فيلترشکن
 • پروژه
 • عکس بازيگران
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نظرتون درمورد سایت؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 149
 • کل نظرات : 24
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 690
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 53
 • بازدید امروز : 51
 • باردید دیروز : 252
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 422
 • بازدید ماه : 3,696
 • بازدید سال : 29,871
 • بازدید کلی : 242,053
 • موضوعات

  زیباترین ها