close
تبلیغات در اینترنت
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ میکنند
loading...

موبایل و فری نت

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 110 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ: ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 100 ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﮊﻧﺘﻴﻚ، ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ…

ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ میکنند

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 110 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ: ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 100 ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﮊﻧﺘﻴﻚ، ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻠﺖ ﺩﻱ ﻧﻴﻮﺯ، ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﮊﻧﻮﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 114 ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﮊﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﮊﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ »ﺗﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﮊﻧﺘﻴﻚ« ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
درباره
siaa بازدید : 316 شنبه زمان : : نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  لینک دوستان
 • هارد SSD
 • اجاره باغ برای عروسی
 • آپلود
 • قیمت ssd samsung
 • اپلود
 • تجهیزات توانبخشی
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • آتلیه کودک
 • لوگو
 • مشاوره آنلاین
 • خرید خودرو
 • دکتری
 • سنجش و دانش
 • اخبار ورزشی
 • آفبا
 • جذاب ترین پسر ایرانی
 • گپ
 • خرید ssd samsung
 • شبکه اجتماعی
 • چت روم
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • IT Research Center
 • تراوين
 • دانلود بازی اندروید
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید
 • روغن ماساژ بدن
 • افزایش سایز سینه
 • دستگاه وکیوم سینه
 • دانلود کتاب
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • مبلمان اداری
 • مبل
 • مبل
 • العاب بنات
 • بازی
 • بازی
 • خرید جم
 • خرید بازی کامپیوتر
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
 • مدل روز
 • وی پی ان
 • خرید vpn
 • خرید وی پی ان
 • فروشگاه بدليجات اينترنتی
 • لایسنس ویندوز 10 اورجینال
 • بلیط چارتر
 • اکشن فتوشاپ
 • خرید هاست
 • آهنگ تهران سیاوش قمیشی
 • مکمل شاپ
 • خرید بلیط هواپیما
 • پودر چاقی
 • جوک خنده دار
 • خرید اینترنتی
 • مرجع قیمتی محصولات
 • های وی پی ان
 • دانلود آهنگ جدید ایرانی
 • طراحی قالب وردپرس
 • خرید اینترنتی
 • عکس بازیگران ایرانی
 • خرید vpn
 • مشاوره ازدواج
 • شارژ ایرانسل
 • فروشگاه ساز
 • قیمت تلویزیون ال جی
 • فروش بک لینک
 • همکاری در فروش
 • دانلود آهنگ جدید موزیک ویدیو
 • Android strategy Game
 • بازی دخترانه ارایشگری
 • دستبند فانی بافت
 • سرور مجازی
 • تعمیر نیسان پاترول
 • دانلود فیلم خارجی
 • دانلود آهنگ جدید
 • فروش اسپمر
 • لوازم یدکی پراید
 • چت روم
 • فروش بک لینک
 • عکس بازیگران
 • فال تاروت
 • هندزفری تغییر صدا
 • آخرین اخبار باشگاه استقلال
 • اخبار سینما
 • سئو
 • زعفران
 • تعبیر خواب
 • دانلود فیلم جدید
 • سرمایه گذاری در منطقه 22
 • Saffron
 • دانلود آهنگ
 • طراحي ابرو
 • شابلون طراحي ابرو
 • دانلود سريال جديد با لينک مستقيم
 • خريد دامين
 • پد اتو
 • گردنبند
 • فاني بافت
 • آگهي استخدام
 • خريد پستي ساعت تاچ اسکرين led
 • موبايل
 • خريد ساعت مچي g shock
 • خريد ساعت شنا
 • ليف جادويي
 • فروشگاه پرشين شاپ
 • تبديل اينترانت به اينترنت
 • دانلود فيلم
 • گيرنده ديجيتال usb
 • رژيم لاغري سريع
 • فيلترشکن
 • پروژه
 • عکس بازيگران
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نظرتون درمورد سایت؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 149
 • کل نظرات : 24
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 690
 • آی پی امروز : 36
 • آی پی دیروز : 47
 • بازدید امروز : 930
 • باردید دیروز : 3,044
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 4,135
 • بازدید ماه : 5,407
 • بازدید سال : 21,217
 • بازدید کلی : 233,399
 • موضوعات

  زیباترین ها